Tuesday, April 17, 2007

ไอซ์ไม่ใช่ประเด็น

 

ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสัมมนา มีการอิจฉากันด้วย!!!...
Posted by Picasa

Monday, April 16, 2007

สัมมนาวิจัยในชั้นเรียน

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมสาระแน กับการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ ชาเล่ย์ฮิลล์ รีสอร์ท เขาใหญ่มาก ๆ จังหวัดนครราชสีมา สิ่งที่ได้นะเหรอ! อึ ๆ
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้ อ.โก้ จะนำความรู้ ทักษะ ความเข้าใจอันละเอียดลึกซึ้งถึงแก่นแท้ ... มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ...พระเจ้ายอด มันจอร์ซมาก ก ก ก!!!
Posted by Picasa