Tuesday, September 6, 2016

หยกใสร่ายคำในวงวรรณ :

นับเป็นการฟังสัมมนาทางภาษา:คติชน ที่คุ้มค่ามาก ๆ มุมมองอันหลากหลายเก็บไว้เป็นประวัติและเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้ฟัง

มองสังคมชาวจีนภาคใต้ผ่านพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสแหลมมลายู ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลวิธีการแปลบทธารณีสูตรประเภทเพิ่งเสียงอ่านพิเศษ:กรณีศึกษาผลงานพระอโมฆวัชระ>ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทพ"เจ้าที่"ตามคติความเชื่อของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน:ความเหมือนและความต่าง >รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เทพ"เจ้าที่"ตามคติความเชื่อของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน:ความเหมือนและความต่าง >รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)

"การศึกษา"กับ"สตรี"ในประวัติศาสตร์จีน>ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์